ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมือง
วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม
ตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพ ในเขตอำเภอเมือง
พระเจ้ากือนาทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1914
เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถระสุมน ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในล้านนา วัดนี้แต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ล้านนาไทย
สมัยแรกเริ่ม มีสถาปัตยกรรมสำคัญ คือ
เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่ และวิหารโถงนอกจากนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าเก้าตื้อ ซี่งพญาเมืองแก้วโปรดให้หล่อขึ้น เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะสุโขทัย
วัดพระสิงห์วรวิหาร
เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งซึ่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยขัด สมาธิเพชรประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวเมืองจะอัญเชิญ พระพุทธรูปองค์นี้
ี้แห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนสรงน้ำโดยทั่วถึงกัน
แต่เดิมที่ดินบริเวณวัดนี้เป็นตลาด เรียกชื่อว่า วัดลีเชียง
(ลี หมายถึง ตลาด) จนถึงปี พ.ศ. 1888 พระเจ้าผายู กษัตริย์องค์ที่ 5
ในราชวงศ์มังรายทรงโปรดฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นพร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์สูง
24 ศอกองค์หนึ่ง เพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิพระราชบิดาของพระองค์ สถาปัตยกรรมสำคัญของวัดนี้ได้แก่ วิหารลายคำที่มีจิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ
หอไตรที่มีปูนปั้นรูปเทวดาประดับ และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา
วัดเชียงมั่น
เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดภายในตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 1839 พระองค์ทรงยกพระตำหนักเชียงมั่น ถวายเป็นพระอารามให้ชื่อว่าวัดเชียงมั่น วัดนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณีหรือพระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะประชาชนชาวเชียงใหม่ มีสถาปัตยกรรมสำคัญ ได้แก่ เจดีย์สี่เหลี่ยมผสมทรงกลม ฐานช้างล้อม พระอุโบสถ และหอไตร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ วัดนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่พอดี สร้างขึ้นในรัชกาลของ พระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย
ต่อมาพระยาติโลกราชให้ช่างสร้างเจดีย์องค์ใหญ่สูงถึง 98 เมตร
ฐานกว้างด้านละ 54 เมตร แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2024 ต่อมาในสมัยพระนางจิระประภา ครองเมืองเชียงใหม่ ได้เกิดแผ่นดินไหวทำให้ยอดเจดีย์หักโค่นลงเมื่อปี พ.ศ. 2088
วิหารด้านหน้าของวัดนี้เจ้าคุณประมาจารย์ และเจ้าแก้วนวรัฐเป็นผู้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.
2471 หน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยงดงามยิ่งใช้ทางเกี่ยวกระหวัดขึ้นไป
เป็นซุ้มประตูวิหาร าคคู่นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิมได้ชื่อว่า
เป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ
เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง
เป็นหลักเมืองเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ปัจจุบันนี้อยุ่ตรงหน้าวัดเจดีย์หลวง เสาอินทขิลนี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆ หลักอินทขิลนี้สร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ ฝังอยู่ใต้ดิน ทุกปีในเดือนพฤษภาคมจะมีงานเรียกว่า เข้าอินทขิล เป็นการฉลองหลักเมืองเป็นประจำ
หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เพื่อ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และเป็นศูนย์
กลางในการ เผยแพร่ความรู้ทาง ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ สืบทอดคุณค่า และสิ่งดีงามของเมืองรวมทั้งอธิบายลักษณะ ทางสังคมของชาวเชียงใหม่ ให้คนเชียงใหม่ในรุ่นต่อไป ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ด้านหลังอนุสาวรีย์ สามกษัตริย์
http://www.cmocity.com/
วัดกู่เต้า
เดิมชื่อ วัดเวฬุวนาราม มีเจดีย์ที่เป็นศิลปะแบบพม่า ลักษณะของเจดีย์องค์นี้คล้ายกับ
นำผลแตงโมมาวางซ้อนกันไว้หลายๆ ลูกชาวบ้านจึงเรียกว่า เจดีย์กู่เต้า วัดนี้ไม่มีประวัติแจ้งไว้แน่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่มีตำนานเล่าว่า
เจดีย์กู่เต้านี้เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าสารวดี ซึ่งเป็นราชโอรสของพระเจ้าบุเรงนอง
ซึ่งมาครองเมืองเชียงใหม่ในระหว่างปี พ.ศ. 2122-2150
วัดเจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามวิหาร 
เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ชำรุดทรุดโทรมมาก
และเพิ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อไม่นานมานี้ สถาปัตยกรรมสำคัญของวัดน ี้ ได้แก่ เจดีย์เจ็ดยอด ซึ่งได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดีย
ที่ฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดานอกจากนี้ยังมีเจดีย์ทรงปราสาท
บรรจุอัฐิขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210 Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ 094-945-1444
, 094-629-3666 081-885-9949 นพดล
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773


Email: info@landingchiangmai.com

Google+ facebook youtube

เชียงใหม่ ไกด์ไลน์ บริการ ทัวร์เชียงใหม่ ,โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ใน จ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน