ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก

เวียงกุมกามนครโบราณใต้พิภพ

นครต้นแบบแห่งนครเชียงใหม่ และอาณาจักรล้านนา เวียงกุมกามสร้างขึ้นโดย
พญาเม็งราย อายุนานกว่า 700 ปี เวียงกุมกามถูกทิ้งไว้รกร้าง ภายใต้ซากปรักหักพังในบริเวณชุมชนและหมู่บ้านห่างจากถนนมหิดลราว 2
กิโลเมตรหรือ ประมาณ 4-5 กิโลเมตรจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่

ตามตำนานเล่าขานของล้านนา
พญาเม็งรายทรงสร้างเวียงกุมกามเพื่อเป็นศูนย์กลางของล้านนาราวพุทธศตวรรษที่ 18
เวียงกุมกามมีความเจริญ รุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ก่อนที่พญาเม็งรายจะทรงสร้างนครเชียงใหม่ เวียงกุมกามยังคงมีความสำคัญ
และเป็น เมืองหน้าด่านต่อมา อีกหลายร้อยปี จนกระทั่งยุคเสื่อมของล้านนา
พม่าเข้ายึดครอง เวียงกุมกามถูกน้ำท่วมใหญ่จนถูกทิ้งให้เป็นเมืองร้างในเวลาต่อมา และเงียบหายไปจากความทรงจำ


จากหลักฐาน
การขุดค้นโดยกรมศิลปกร ในปี พ.ศ. 2527 และได้พัฒนากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

ในอดีตเวียงกุมกามเป็นศูนย์กลางการค้าขายของชาวเมือง
และพ่อค้าจากต่างเมือง มีความ เจริญ ทางเศรษฐกิจ โดยพบว่าในศิลาจารึกได้ระบุว่า
มีเรือมาค้าขายเป็นจำนวนมาก และมีเรือล่ม 2-3 วันเป็นประจำ จนพญาเม็งราย
เห็นสมควรให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง เพื่อให้การไปมา และค้าขาย
ทำได้อย่างสะดวกความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะได้ รับอิทธพลจากศิลปะมอญและพม่า
ดังจะเห็นได้จากร่องรอยและรูปแบบของเจดีย์ ลายปูนปั้น และพระพุทธรูปมีรูปแบบผสม
ผสานระหว่างล้านนาและพม่า ในปัจจุบัน เวียงกุมกามได้แปรเปลี่ยนสภาพ
สู่โบราณสถานที่ทรงคุณค่า จากการขุดค้น พบโบราณสถาน มากกว่า 20 แห่ง
และยังมีโบราณสถานอีกหลายแห่งที่อยู่ระหว่างทำการขุดค้นและบูรณะเพิ่มเติม
วัดเจดีย์เหลี่ยม หรือเจดีย์กู่คำ นับเป็นโบราณสถานที่ยังทรงความงดงาม
แม้จะตั้งตระหง่านมายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นโบราณสถาน แห่งแรกที่ควรค่า
แก่การแวะชมและศักการะเป็นแห่งแรก จากนั้นท่านสามารถเข้าชมโบราณต่าง ๆ
โดยรอบอีกกว่า 20 แห่ง ซึ่งสามารถขับรถ เข้าชมได้โดยรอบ แต่แนะนำให้แวะชม
โดยการนั่งรถราง และรถม้า ที่มีให้บริการ ที่ ศูนย์ข้อมูล และวัดเจดีย์เหลี่ยม

โบราณสถานที่น่าสนใจ

วัดกานโถม (ช้างค้ำ)
พญามังรายได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1833 ประกอบด้วยฐานเจดีย์ฐาน
กว้าง 12 เมตร สูง 18 เมตร มีซุ้มคูหาสี่ทิศ มีการใช้พระพุทธรูปซ้อนเป็น 2 ชั้น
(ชั้นล่าง- มีพระพุทธรูปนั่ง 4 องค์ ชั้นบน- มีพระพุทธรูปยืน 2 องค์) วิหารและเจดีย์
์ทรงมณฑปบนฐานลานประทักษิณเตี้ย บริเวณฐานวิหารพบพระพิมพ์ดินเผา
แบบหริภุญไชยฝังไว้โดยรอบ นอกจากนี้ยังมี เจดีย์อีก 1 องค์ลักษณะเป็นเจดีย
์ทรงมณฑปยอดระฆัง ในบริเวณวัดกานโถมยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้อัญเชิญเมล็ดจาก
เมืองลังกามาไว้ด้วย

วัดปู่เปี้ย ถือเป็นวัดที่มีความงดงามแห่งหนึ่งในเวียงกุมกาม รูปแบบผังการสร้างวัด และ รูปแบบเจดีย์ประธานมณฑปมี สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โบราณสถานประกอบด้วยวิหาร
สร้างยกพื้นสูง เจดีย์ อุโบสถ ศาลผีเสื้อ และแท่นบูชา พร้อมทั้งมีลวดลายปูนปั้น
ประดับเจดีย์ที่สวยงามมาก

วัดเจดีย์เหลี่ยม (วัดกู่คำ)
โบราณวัตถุที่สำคัญของวัดคือ องค์พระเจดีย์ประธานรูปทรงมณฑปปลด 5 ชั้น
วัดนี้มีความโดดเด่นคือ เป็นวัดที่กษัตริย์ สร้าง และมีรูปแบบเจดีย์ที่แสดงถึง
อิทธิพลรูปแบบของรัฐหริภุญไชย โดยที่พญามังรายโปรดให้เอามาก่อสร้างไว้ใน
เวียงกุมกามระยะแรกๆ

วัดอีก้าง (วัดอีค่าง) ที่เรียกว่าวัดอีค่างหรืออีก้างนั้นเพราะเดิมบริเวณวัดเป็นป่ารกร้าง
และมีฝูงลิงฝูงค่าง ใช้ซากวัดแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งค่าง ในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “อีก้าง”
โบราณสถานประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน วิหารมีขนาดใหญ่
20 *13.50 เมตร เจดีย์เป็นแบบองค์ระฆังทรงกลม

วัดพระธาตุขาว (วัดธาตุขาว) ที่เรียกกันว่าวัดธาตุขาวเนื่องมาจากแต่เดิมนั้นตัวเจดีย์ยังคงปรากฏผิวฉาบปูนสีขาวนั่นเอง
โบราณสถานประกอบด้วย วิหาร เจดีย์ อุโบสถ และมณฑป โดยมีการก่อสร้างขึ้นมา
2ระยะคือ ระยะแรกก่อสร้างเพียงเจดีย์ วิหาร อุโบสถ แต่ต่อ มาเกิดการชำรุดจึงต่อเติม
ฐานเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้น ระยะที่สองมีการก่อสร้างมณฑปสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป

วัดพระเจ้าองค์ดำ
ตั้งอยู่ภายในเวียงกุมกาม โดยอยู่ใกล้กับกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ก่อนมีการขุดแต่งนั้นเป็นสวนลำไย มีพื้นที่เป็นเนินดิน 2 แห่ง ชาวบ้านเรียกว่า
เนินพญามังราย และเนินพระเจ้าดำ และสันนิษฐานว่าที่เรียกวัดพระเจ้าองค์ดำ
นี้เพราะวัดแห่งนี้เคยมีพระพุทธรูปสีดำประดิษฐานอยู่ โบราณสถานที่พบส่วนใหญ
่เป็นวิหารหลายหลัง มีซุ้มประตูโขง และแนวกำแพง ถัดจากซุ้มโขงเข้ามามีวิหารและเจดีย์

วัดพญามังราย
เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวัดนี้ แต่เมื่อพิจารณาจากการที่เห็นว่าตั้งอยู่ใกล้วัดพระเจ้า องค์ดำมากที่สุดจน
ดูเหมือนเป็นวัดเดียวกัน เอกลักษณ์ของวัดนี้อยู่ที่การสร้างพระวิหาร
ที่ไม่มีทางขึ้นลงหลักไว้ที่ด้าน หน้าแต่สร้างไว้ที่ด้านซ้าย (กรณีที่หันหน้าไปทางหน้าวัด)
ในส่วนพระเจดีย์พบร่องรอยการตกแต่งปูนปั้นลายช่อง กระจกสอดไส้

วัดหัวหนอง
ตั้งอยู่ภายในเวียงกุมกามใกล้กับกำแพงเมืองทางด้านเหนือ ภายในประกอบด้วย
ซุ้มโขงประตูใหญ่ อุโบสถ มณฑป วิหาและเจดีย์ มีลวดลายปูนปั้นประดับซุ้มประตูวัด
เป็นรูปกิเลน สิงห์ หงส์ที่มีความงดงาม

วัดกุมกาม
ตั้งอยู่ภายในเวียงกุมกามด้านทิศเหนือของวัดกานโถม สิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วยวิหารพร้อมห้องมูลคันธกุฏี
และเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม

วัดน้อย (วัดธาตุน้อย)
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดกานโถม ก่อนการขุดแต่งเป็นเนินดินสองแห่ง มีชาวบ้านเข้ามาปลูกบ้านอาศัยบนโบราณ สถานแห่งนี้ และยังพบร่องรอย
การขุดหาทรัพย์สินด้วย โบราณสถานประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ วิหารตั้งหันหน้า
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
มีบันไดทางขึ้นด้านหน้าและด้านข้าง 1 แห่ง พื้นวิหารปูอิฐ
ด้านหลังวิหารเป็นซุ้มประดิษฐานพระประธานปูนปั้น เจดีย์มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 13.35 *13.35 เมตร สูง 1.64 ต่อขึ้นไปเป็นองค์เจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 6.20*6.20 เมตร ลักษณะเจดีย์มีฐานใหญ่แต่องค์เจดีย์เล็ก

วัดไม้ซ้ง
ตั้งอยู่มุมตะวันออกเฉียงใต้ภายในเวียงกุมกาม บริเวณรอบวัดเป็นทุ่งนา สถาพก่อนการขุดแต่งเป็นเนินดินรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้า มีต้นไม้ใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่า
ไม้ซ้งอยู่ (เป็นที่มาของชื่อวัด) โบราณสถานประกอบด้วย วิหาร เจดีย์แปดเหลี่ยม
และฐานซุ้มประตูโขงพร้อมกำแพง

วัดกู่ขาว
ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน เขตตำบลหนองหอย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ สภาพรอบๆ วัดก่อนการขุดแต่ง
พบเจดีย์มีความสูงประมาณ 5 เมตร และรอบๆ องค์เจดีย์เป็นเนินดิน
หลังจากขุดลอกดินที่ทับถมอยู่ได้พบโบราณสถาน 3 แห่งคือ
กำแพงแก้วและซุ้มประตูอยู่หลังเจดีย์, เจดีย์ประธานเป็นศิลปะล้านนา
เรือนธาตุมีลักษณะสูงก่อทึบตันทั้ง 4 ด้าน (ไม่ทำซุ้มพระ) ส่วนยอดเจดีย
์เป็นฐานบัวแปดเหลี่ยมรองรับองค์ระฆัง และวิหารที่มีมุมฐานบัวลูกแก้ว ฐานชุกชีเดิม
และลายกลีบบัว

วัดกู่ป่าด้อม
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกเวียงกุมกาม ชื่อของวัดนี้ได้ตั้งชื่อตามเจ้าของที่ดิน โบราณสถานของวัดมีขนาดใหญ่ ่ประกอบด้วย วิหารฐานใหญ่ มีบันไดทางขึ้นวิหาร
มีราวบันไดด้านปลายเป็นรูปตัวเหงา ส่วนเจดีย์เหลือเพียงฐานเท่านั้น
มีกำแพงแก้วก่อล้อมรอบโบราณสถาน กำแพงแก้วด้านหน้าทางเข้าวิหารมีซุ้มโขง
วัดแห่งนี้มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษ ที่ 21-22

วัดโบสถ์
ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนอกเวียงกุม โบราณสถานประกอบด้วยวิหารซึ่งเหลือเพียงฐาน
และเจดีย์มีฐานเป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดกู่อ้ายหลาน
เป็นวัดขนาดเล็กตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเวียงกุมกาม ชื่อวัดเรียกตามเจ้าของที่ที่ชื่ออ้ายหลาน โบราณาสถานประกอบ ด้วยวิหารที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เจดีย์ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
แท่นบูชา  กำแพงแก้ว  และซุ้มประตูทางเข้า
ด้านทิศตะวันออก

วัดกู่อ้ายสี
เป็นวัดขนาดเล็ก โบราณสถานประกอบด้วย วิหาร เจดีย์ ซึ่งเหลือเพียงฐาน และแท่นบูชา

วัดกู่มะเกลือ
ตั้งอยู่ภายในเวียงกุมกามด้านทิสตะวันออก เรียกชื่อวัดตามชื่อต้นไม้ที่ขึ้นบนโบราณสถาน หลังจากทำการขุดลอกดิน
ออกแล้ว พบเจดีย์และวิหารตั้งอยู่บนฐานเดียวกันและหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

วัดกู่ลิดไม้
ตั้งอยู่ภายในเวียงกุมกามด้านใต้ วัดนี้เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรีกกันเนื่องจากมีต้นเพกา(ต้นลิดไม้)
ขึ้นอยู่บน เนินวัด โบราณสถาน ประกอบด้วยวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
เจดีย์ด้านหลังวิหารเหลือเพียงฐาน และเจดีย์รูป แปดเหลี่ยม มีซุ้มประตูโขงและกำแพงแก้ว

วัดกู่จ๊อกป๊อก
ตั้งอยู่นอกกำแพงเวียงกุมกามทางทิศตะวันออกฉียงใต้ โบราณสถานประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ ซึ่งเหลือเพียงฐาน

วัดหนานช้าง
ตั้งตามชื่อเจ้าของที่ดิน ด้านหน้าของวัดอยู่ใกล้แม่น้ำปิง ซุ้มโขงมีลายปูนปั้นประดับเล็กน้อย ถัดจากซุ้มโขงลงไปมีทาง เดินและมีวิหาร ซึ่งที่ฐานพระประธานมีลายปูนปั้น
ด้านหลังวิหารมีเจดีย์ฐานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซ้อนกันสองชั้น เรือนธาต
ุได้พังเสียหายไปแล้ว เยื้องกับเจดีย์เป็นมณฑป ถัดไปเป็นอุโบสถ

วัดเสาหิน
ตั้งอยู่เขตท้องที่ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานที่บันทึกทางประวัติศาสตร์
์ที่กล่าวถึงเรื่องราวของวัดนี้ในอดีต

วัดหนองผึ้ง
ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกถนนเชียงใหม่-ลำพูน เขตท้องที่ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นวัดในสมัย เวียงกุมกาม-เชียงใหม่
หรือบางทีอาจจะมีสภาพเป็นวัดดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่สมัยหริภุญไชย มีการค้นพบหลักฐาน
ทางโบราณวัตถุประเภทพิมพ์แบบลำพูน สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดนี้คือ วิหารพระนอน เป็นองค์พระนอนหรือพระพุทธ ไสยาสน์ขนาดยาว 38 ศอก (39 เมตร)

วัดศรีบุญเรือง
ตั้งอยู่เขตตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชีงใหม่ เป็นวัดที่ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ
ขึ้นมาใหม่ในสมัยหลัง ปัจจุบันวัด นี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่

วัดข่อยสามต้น
อยู่ในบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเวียงกุมกาม ชื่อวัดนี้ตั้งตามจุดสังเกต
ที่เป็นต้นข่อยจำนวน 3 ต้น ที่ขึ้น เจริญเติบโตในพื้นที่บริเวณวัด
และไม่ปรากฏความเป็นมาในเอกสารและตัวแทนทางประวัติศาสตร์

วัดพันเลา
อยู่ในท้องที่ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวัดร้างขื่อดั้งเดิมที่ชุมชนเรียกสืบทอด่อกันมา คาดว่า
มาจากชื่อวัดที่มีคำนำหน้าว่า “พัน” นำหน้านั้น น่าจะหมายถึง ยศทางทหารหรือขุนนาง ที่เดิมวัดนี้อาจเป็นวัดอุปถัมภ์ ของนายทหารหรือขุนนางชื่อ “เลา”
ตั้งอยู่ริมถนนท่าวังตาลซึ่งอยู่นอกเวียงกุมกามทางด้านทิศเหนือ สภาพโบราณสถาน
มีการก่ออิฐกระจายหลายแห่ง พบชิ้นส่วนของพระพุทธรูป และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นอะไร

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210 Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ 094-945-1444
, 094-629-3666 081-885-9949 นพดล
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773


Email: info@landingchiangmai.com

Google+ facebook youtube

เชียงใหม่ ไกด์ไลน์ บริการ ทัวร์เชียงใหม่ ,โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ใน จ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน