ทัวร์ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
โปรแกรมทัวร์ : ปางช้าง
โปรแกรมทัวร์ : ผจญภัย
แพ็คเก็จรวมที่พัก
The City of Mang Rai
ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง 3 วัน 2 คืน
CM 013
ระยะเวลา (3 วัน / 2 คืน )
วันที่1 เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม วัดบ้านเด่น ดอยอ่างขาง
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
แปลงดอกไม้ ม่อนแจ่ม
วัดบ้านเด่น

ช่วงเช้า
รับคณะเดินทาง จากสนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟ หรือจากที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่
08.30 น
เที่ยวชมแปลงเกษตร วิวสวยๆที่ ม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย ม่อนอิงฟ้า
11.00 น
สักการะ พระเศรษฐีนวโกฎิ เพื่อเป็นสิริมงคล ที่วัดบ้านเด่น
เดินต่อทางมุ่งสู่ดอยอ่างขาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
15.00 น
เดินทางมุ่งสู่ที่พัก บนดอยอ่างขาง
15.30 น

เยี่ยมชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีการปลูก

ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผลเมืองหนาว ทดแทนการปลูกฝิ่น

เยี่ยมชมเขต พรมแดนไทยพม่า
หมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอ
- บ้านขอบด้ง
- บ้านนอแล
18.00 น
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2 ดอยอ่างขาง วัดท่าตอน สวนส้มธนาธร ดอยแม่สลอง
ม่อนแจ่ม
วัดท่าตอน
สถานีเกษตร ดอยอ่างขาง
เจดีย์แก้ว วัดท่าตอน

8.15-8.45
ออกเดินทางจากที่พัก มุ่งสู่ดอยแม่สอง
09.30 น
สักการะ เจดีย์แก้ว วัดท่าตอน เพื่อเป็นสิริมงคล ชมวิวสวยๆแม่น้ำกก และอำเภอท่าตอน
11.30 น
ออกเดินทางมุ่งสู่ ชุมชนชาวจีนยูนาน ดอยแม่สลอง
12.30 น
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านท่าตอน รีเวอร์วิว
13.30 น
เข้าที่พัก ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
15.00 น
เยี่ยมชม ชุมชนของชาวจีนยูนาน ชมวิถีชีวิต และ ธรรมชาติที่สวยงาม แวะซื้อของฝาก จากดอยแม่สลอง
16.30 น
สักการะ พระมหาธาตุศรีนครินทร์ บนยอดดอยแม่สลอง
17.30 น
กลับเข้าที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่3 ดอยแม่สลอง ดอยตุง แม่สาย สามเหลี่มทองคำ วัดร่องขุ่น
ดอยตุง
ไร่ชา
พระตำหนักดอยตุง
ไร่ชา ดอยแม่สลอง

ช่วงเช้า
ออกเดินทางจาก ดอยแม่สลอง มุ่งสู่ ดอยตุง
9.30 น
เที่ยวชม สวนดอกไม้ พระตำหนักดอยตุง
11.30 น
ช็อปปิ้ง ตลาดแม่สาย ท่าขี้เหล็ก (พม่า) 1 ชั่วโมง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น

เที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนสามแผ่นดิน

นมัสการ องค์พุทธนวล้านตื้อ ชมวิวทิวทัศน์ แม่น้ำโขง

16.00 น

ชมความงดงาม ของวัดร่องขุ่น มีชื่อเสียงระดับโลก

สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

17.00 น
ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ หรือขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงราย
20.00 น
ถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ เสร็จทริป

สามเหลี่ยมทองคำ
วัดร่องขุ่น
สามเหลี่ยมทองคำ
วัดร่องขุ่น

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว


ราคาทัวร์
2-3 ท่าน
6,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
5,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
4,900 บาท/ท่าน


** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **


Private tour
ที่พัก

( เชียงใหม่ : อ่างขาง วิลล่า หรือเทียบเท่า
( เชียงราย : Maesalong Flower Hill Resort ,
( กรณีห้องพักเต็ม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนห้องพัก )
* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 800 บาท ต่อ ท่าน

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2> ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
3> ค่าอาหารกลางวัน
4> ค่ารถเช่าพร้อมคนขับ หรือ มัคคุเทศก์
5> ค่านั่งเรือแม่น้ำโขง
6> ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :
1> ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2> อาหารเย็น

3> ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก

4> ค่าธรรมเนียมภาษี


 สั่งจองบริการติดต่อเรา

 

 

 

Chiang Mai JJ Travel@Copyright 2003 . All rights reserved.
99/51 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210
Department of Tourism license 21/00806
เบอร์โทรติดต่อมือถือ 089-755-1372
เบอร์ออฟฟิศ แฟ็กซ์ 053-132772,053-132773

Email: info@landingchiangmai.comGoogle+ facebook youtube

 

 

แลนด์ดิ้ง เชียงใหม่ บริการ จัดทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน

บริการนำเที่ยว ในเชียงใหม่ เชียงราย ม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง สามเหลี่ยมทองคำ