เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์แม่กำปอง

One Day Trip Maekampong

CNX003 : ทริปหนึ่งวัน แม่กำปอง น้ำพุร้อนสันกำแพง

ไฮไลท์ : หมู่บ้านแม่กำปอง โครงการหลวงตีนตก น้ำพุร้อนสันกำแพง .

เริ่มทัวร์เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

โปรแกรมท่องเที่ยว

Maekampong Temple
Coffee View

ทริปแม่กำปอง

  • ช่วงเช้ารถรับที่ ที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่
  • เที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ อันเงียบสงบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา
  • เดินเที่ยวถ่ายรูปสวยๆที่ในหมู่บ้าน และร้านคาเฟ่น่ารักๆ
  • เที่ยวชมวัด และน้ำตกแม่กำปอง
  • รับประทานอาหารกลางวัน
  • เที่ยวชมโครงการหลวงตีนตก ศูนย์วิจัยพันธุ์ไม้
  • อาบน้ำแร่เผื่อสุขภาพ ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง
  • 17.00 น เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
  • 18.00 น ส่งท่านที่ ที่พัก หรือสนามบินเชียงใหม่ เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพ

Maekampong Waterfall
Check in

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2 - 3ท่าน
1,800 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
1,400 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
1,000 บาท/ท่าน

** ลูกค้า 2-3 ท่านใช้รถ SUV 7 ที่นั่ง พร้อมมัคคุเทศก์ ,ลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้พร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ **

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์

1.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ

3.ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์

4.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%