เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน

The Rose of North

CM003 : ทัวร์ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน

ไฮไลท์ : สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ไร่สะตอเบอรี่ ชายแดนไทย-พม่า น้ำพุร้อนฝาง ฮิโนกิแลนด์ วัดบ้านเด่น

เริ่มทัวร์เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

โปรแกรมท่องเที่ยว

Angkhang Garden
Japanese Tree

วันที่หนึ่ง

 • ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
 • ออกเดินทางมุ่งสู่ดอยอ่างขาง ใช้เส้นทางอรุโณทัย
 • เยี่ยมชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลเมืองหนาว ทดแทนการปลูกฝิ่น
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชมไร่สะตอเบอรี่
 • เที่ยวชมวิวชายแดนไทย-พม่า
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Hinoki Land
Wat Banden

วันที่สอง

 • เช็คเอาท์ ช่วงเช้ารถรับจากที่พักในตัวเมืองฝาง
 • เที่ยวน้ำพุร้อนฝาง แช่ออนเซน
 • เที่ยวชมฮิโนกิแลนด์
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • สักการะพระพุทธเศรษฐีนวโกฎิ วัดบ้านเด่น เพื่อความเป็นสิริมงคล
 • 17.00 น เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
 • 18.00 น ส่งท่านที่ ที่พัก หรือสนามบินเชียงใหม่ เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2 - 3ท่าน
6,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
5,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
4,900 บาท/ท่าน

 

** ลูกค้า 2-3 ท่านใช้รถ SUV 7 ที่นั่ง พร้อมมัคคุเทศก์ ,ลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้พร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ **

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

โรงแรมที่พัก

1. Fang Modern

หรือ โรงแรมอื่นๆ เทียบเท่า

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 1,000 บาท ต่อท่าน

ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงแรม ทางเราจะเสนอราคาให้อีกทีนึงครับ

 

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์

1.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (เสริมเตียงพัก เพิ่ม800บาท/คืน)

3.ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 3 มื้อ

4.ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%