เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์ดอยอินททน์ 2 วัน 1 คืน

The Rose of North

CM005 : ทัวร์ดอยอินททน์ 2 วัน 1 คืน

ไฮไลท์ : สักการะวัดพระธาตุศรีจอมทอง อช.ดอยอินทนนท์ ผอชาช่อ เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน น้ำตกผาดอกเสี้ยว หมู่บ้านชาวเขาแม่กลางหลวง

เริ่มทัวร์เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

โปรแกรมท่องเที่ยว

Pha Chor
Pha Doksiew

วันที่หนึ่ง

 • ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
 • เที่ยวชม อช ผาช่อ แกรนด์แคนยอน
 • สักการะวัดพระธาตุศรีจอมทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล
 • เที่ยวชมน้ำตกวชิรธาร
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • กิจกรรมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกผาดอกเสี้ยว ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
 • เดินเที่ยวชมหมู่บ้านแม่กลางหลวง ชิมกาแฟสด
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Sunrise
Kew Maepan

วันที่สอง

 • ช่วงเช้ามืดรถรับจากที่พัก
 • ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลหมอกที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน
 • กิจกรรมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ( เฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยว ) ใช้เวลาประมาณ 2 1/2 ชั่วโมง
 • เที่ยวชมจุดสูงสุดแดนสยาม เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อ่างกาหลวง
 • สักการะพระมหาธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินเที่ยวตลาดชาวเขา ผัก ผลไม้ โครงการหลวง
 • เที่ยวชมสถานีเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์
 • 16.30 น เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
 • 18.00 น ส่งท่านที่ ที่พัก หรือสนามบินเชียงใหม่ เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2 - 3ท่าน
7,500 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
6,500 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
5,500 บาท/ท่าน

 

** ลูกค้า 2-3 ท่านใช้รถ SUV 7 ที่นั่ง พร้อมมัคคุเทศก์ ,ลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้พร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ **

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

โรงแรมที่พัก

1. แม่กลางหลวงโฮมเสตย์

2. ดอยชัวร์ญ่า

หรือ โรงแรมอื่นๆ เทียบเท่า

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 900 บาท ต่อท่าน

ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงแรม ทางเราจะเสนอราคาให้อีกทีนึงครับ

 

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์

1.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (เสริมเตียงพัก เพิ่ม800บาท/คืน)

3.ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 3 มื้อ

4.ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%