เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน

The Charming Town

NN001 : ทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ : สักการะวัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง โฮงเจ้าฟองคำ ซุ้มจำปาลาว ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อย ถนนหมายเลขสาม บ่อเกลือ หมู่บ้านสะปัน ผ้าทอไทลื้อ วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล หอศิลป์ริมน่าน.

เริ่มทัวร์เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินน่าน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองน่าน

โปรแกรมท่องเที่ยว

Road No 3
Salts

วันที่หนึ่ง

 • ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินน่าน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองน่าน
 • เที่ยวชมโฮงเจ้าฟองคำ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจัดแสดงวิถีชีวิตในอดีตและของโบราณที่มีคุณค่า และประวัติความเป็นมาขอเมืองน่าน
 • เที่ยวชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม ภาพกระซิบรักบันลือโลก ที่วัดภูมินทร์
 • เที่ยวชมซุมลีลาวดี และงาช้างดำ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง
 • เดินทางมุ่งสู่ อำเภอบ่อเกลือ
 • แวะพักจิบกาแฟ ชมวิวทิวเขาที่ จุดชมวิวกิ่วม่วง
 • ไฮไลท์ ถนนลอยฟ้า จุดถ่ายรูปถนนหมายเลข3
 • เที่ยวชมบ่อเกลือโบราน ดูการต้มเกลือ เดินเที่ยวภายในหมู่บ้านบ่อเกลือ
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Sapan Waterfall
1715 Viewpoint

วันที่สอง

 • เช็คเอาท์ รถรับจากที่พักในบ่อเกลือ
 • เที่ยวชมหมู่บ้านสะปัน หมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขา สูดอากาศบริสุทธิ์ เดินเที่ยวหมู่บ้าน น้ำตกสะปัน
 • เดินทางมุ่งสู่ อำเภอปัว
 • เที่ยวชมจุดชมวิว 1715 และแวะชมต้นชมภู ภูคา พันธุ์ไม้หายาก จะบานเฉพาะช่วงเดือน กพ ของทุกปี
 • ไหว้พระที่วัดภูเก็ต ตูบนาไทลื้อ ชมวิวทุ่งนาที่สวยงาม
 • เที่ยวชมผ้าทอไทลื้อ
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ
 • ไหว้พระที่วัดศรีมงคล อำเภอท่าวังผา และชมวิวทุ่งนาที่สวยงาม
 • เที่ยวชมหอศิลป์ริมน่าน
 • 16.30 น เดินทางกลับตัวเมืองน่าน
 • สักการะวัดพระธาตุแช่แห้ง
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Nan Costume
Wat Srimongkol

วันที่สาม

 • เช็คเอาท์ รถรับจากที่พักในตัวเมืองน่าน มุ่งสู่ดอยเสมอดาว
 • เที่ยวชม จุดชมวิวดอยเสมอดาว อช ศรีน่าน
 • เที่ยวชม เสาดินนาน้อย ผิวดินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ และลม เกิดเป็นรูปร่างแปลกตา
 • เที่ยวชม อุโบสถสีขาว ลวดลายวิจิตรงดงาม ที่วัดบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเฮือนฝ้ายแม่จำปี
 • 14.00 น เดินทางกลับตัวเมืองน่าน
 • ไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ และชมวิวเมืองน่านที่วัดพระธาตุเขาน้อย
 • สักการะเสาหลักเมือง ที่วัดมิ่งเมือง
 • ส่งท่านที่ ที่พัก หรือสนามบินน่าน เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพ

Doi Samer Dao
Wat Khaonoi

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2 - 3ท่าน
10,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
9,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
8,900 บาท/ท่าน

 

** ลูกค้า 2-3 ท่านใช้รถ SUV 7 ที่นั่ง พร้อมมัคคุเทศก์ ,ลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้พร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ **

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

โรงแรมที่พัก

1. Boklue View Resort

2. Nan Nakara Hotel

หรือ โรงแรมอื่นๆ เทียบเท่า

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 900 บาท ต่อท่าน

ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงแรม ทางเราจะเสนอราคาให้อีกทีนึงครับ

 

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์

1.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (เสริมเตียงพัก เพิ่ม800บาท/คืน)

3.ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 5 มื้อ

4.ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%