เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง

Northern Heritage

CM004 : ทัวร์ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง 3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ : สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ไร่สะตอเบอรี่ ชายแดนไทย-พม่า น้ำพุร้อนฝาง ฮิโนกิแลนด์ วัดท่าตอน ดอยแม่สลอง ไร่ชาฉุยฟง พระตำหนักดอยตุง สามเหลี่ยมทองคำ วัดร่องขุ่น

เริ่มทัวร์เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

โปรแกรมท่องเที่ยว

Angkhang Garden
Strawberry Farm

วันที่หนึ่ง

 • ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
 • ออกเดินทางมุ่งสู่ดอยอ่างขาง ใช้เส้นทางอรุโณทัย
 • เยี่ยมชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลเมืองหนาว ทดแทนการปลูกฝิ่น
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชมไร่สะตอเบอรี่
 • เที่ยวชมวิวชายแดนไทย-พม่า
 • เที่ยวชมฮิโนกิแลนด์
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Hinoki Land
Tea Plantation

วันที่สอง

 • เช็คเอาท์ ช่วงเช้ารถรับจากที่พักในตัวเมืองฝาง
 • เที่ยวน้ำพุร้อนฝาง แช่ออนเซน
 • ไหว้พระที่วัดท่าตอน ชมวิวแม่น้ำกก เมืองท่าตอน
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เยี่ยมชม ชุมชนของชาวจีนยูนาน หอประวัติศาสตร์ เดินตลาด ชิมชา แวะซื้อของฝากจากดอยแม่สลอง
 • สักการะ พระมหาธาตุศรีนครินทร์ จุดชมวิวดอยแม่สลอง
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Doi Tung
Tea Plantation

วันที่สาม

 • เช็คเอาท์ ช่วงเช้ารถรับจากที่พักดอยแม่สลอง
 • เที่ยวไร่ชาฉุยฟง
 • เที่ยวชม สวนดอกไม้ พระตำหนักดอยตุง
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนสามแผ่นดิน นมัสการ องค์พุทธนวล้านตื้อ ชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขง
 • ชมความงดงาม ของวัดร่องขุ่น ที่มีชื่อเสียงระดับโลก สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 • 16.00 น เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่ หรือส่งท่านที่สนามบินเชียงราย
 • 19.00 น ส่งท่านที่ ที่พัก หรือสนามบินเชียงใหม่ เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2 - 3ท่าน
9,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
8,900 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
7,900 บาท/ท่าน

 

** ลูกค้า 2-3 ท่านใช้รถ SUV 7 ที่นั่ง พร้อมมัคคุเทศก์ ,ลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้พร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ **

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

โรงแรมที่พัก

1. Fang Modern

2. Maesalong Flower Hill resort

หรือ โรงแรมอื่นๆ เทียบเท่า

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 900 บาท ต่อท่าน

ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงแรม ทางเราจะเสนอราคาให้อีกทีนึงครับ

 

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์

1.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (เสริมเตียงพัก เพิ่ม800บาท/คืน)

3.ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 5 มื้อ

4.ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%