เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์ปาย วัดจันทร์ 3 วัน 2 คืน

The City of Three Mists

MS004 : ทัวร์ปาย วัดจันทร์ 3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ : ม่อนแจ่ม ป่าสนวัดจันทร์ วิหารใส่แว่น ปาย หมู่บ้านชาวจีนสันติชล ห้วยน้ำดัง .

เริ่มทัวร์เวลา 07.00 น. - 18.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

โปรแกรมท่องเที่ยว

Temple
Lake

วันที่หนึ่ง

 • ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ ออกเดินทางจากเชียงใหม่ มุ่งสู่อำเภอกัลยานิวัฒนา ตามทางเส้นทาง สายเชียงใหม่ - สะเมิง - วัดจันทร์
 • เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • ทางเดินลอยฟ้าชมธรรมชาติแบบพาโนราม่า Canopy Walks
 • เที่ยวชมจุดชมวิวม่อนแจ่ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
 • รับประทานอาหารกลางวันที่อำเภอสะเมิง
 • 13.00 น เดินทางต่อใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 1/2 ชั่วโมง
 • เที่ยวชมโครงการหลวงวัดจันทร์ มีทิวทัศน์เล่นระดับที่สวยงาม มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย และ แหล่งปลูกพืชผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก พวก เสื้อ ผ้าปัก ผ้าทอ จากชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงปากะญอ
 • ชมวิหารใส่แว่น วัดจันทร์ ซึ่งมีความวิจิตรงดงามแปลกตา โดยมีลักษณะ เป็นแว่นตาขนาดใหญ่อยู่หน้าโบสถ์ แห่งเดียวในประเทศ
 • เข้าที่พักโครงการหลวง บ้านวัดจันทร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

Chinese Yunan
Pai Canyon

วันที่สอง

 • หลังจากรับประทาน อาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดินเที่ยวป่าสนวัดจันทร์
 • เช็คเอาท์ รถรับจากที่พักโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ เดินทางมุ่งสู่อำเภอปาย
 • ก่อนเข้าตัวเมืองปาย เที่ยวชมสะพานประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่สอง
 • ชมวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน ที่หมู่บ้านสันติชล น้ำตกหมอแปง
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • ไหว้สธูป พระนางสุพรรณกัลยา สักการระหลวงพ่ออุ่นเมือง ที่วัดน้ำฮู้
 • แวะพักดื่มกาแฟ ที่ร้าน Coffee in Love
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ปายแคนยอน
 • รับประทานอาหารเย็น และเดินเที่ยวถนนคนเดินตามอัธยาศัย

Yunlai
Wat Banden

วันที่สาม

 • ช่วงเช้ารถรับจากที่พักในตัวเมืองปาย
 • เที่ยวชมทะเลหมอกยามเช้า ที่จุดชมวิวหยุนไหล
 • กลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า
 • เช็คเอาท์ ออกเดินทางจากที่พัก
 • ไหว้พระองค์ใหญ่ ชมวิวเมืองปาย ที่วัดพระธาตุแม่เย็น
 • เที่ยว อช ห้วยน้ำดัง จุดชมวิวกิ่วลม
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • แวะสักการะ พระเศรษฐีนวโกฎิ ที่วัดบ้านเด่น ครูบาเทือง เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรื่อง ในหน้าที่การงาน
 • 16.00 น เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
 • 18.00 น ส่งท่านที่ ที่พัก หรือสนามบินเชียงใหม่ เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพ

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2 - 3ท่าน
10,500 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
9,500 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
8,500 บาท/ท่าน

 

** ลูกค้า 2-3 ท่านใช้รถ SUV 7 ที่นั่ง พร้อมมัคคุเทศก์ ,ลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้พร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ **

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

โรงแรมที่พัก

1. โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

2. Pai in Town

หรือ โรงแรมอื่นๆ เทียบเท่า

* กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคืนละ 900 บาท ต่อท่าน

ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงแรม ทางเราจะเสนอราคาให้อีกทีนึงครับ

 

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์

1.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (เสริมเตียงพัก เพิ่ม800บาท/คืน)

3.ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 5 มื้อ

4.ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%