เที่ยวไทยให้หายคิดถึง รวมแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับคุณ

ทัวร์ม่อนแจ่ม สวนส้ม

One Day Trip Moncham

CNX004 : ทริปหนึ่งวัน ม่อนแจ่ม

ไฮไลท์ : แปลงดอกไม้ม่อนแจ่ม สวนส้มจินจู โบทานิคการเด้นท์ ทางเดินลอยฟ้า .

เริ่มทัวร์เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

โปรแกรมท่องเที่ยว

Moncham
Fotmula Hmong

ทริปม่อนแจ่ม

  • ช่วงเช้ารถรับที่ ที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่
  • เที่ยวชมจุดชมวิวม่อนแจ่ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
  • ถ่ายรูปสวยๆที่แปลงดอกไม้ และเล่น Formula Hmong
  • เที่ยวชมสวนส้มจินจู (เปิดเฉพาะฤดูท่องเที่ยว )
  • รับประทานอาหารกลางวัน
  • เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  • ทางเดินลอยฟ้าชมธรรมชาติแบบพาโนราม่า Canopy Walks
  • 17.00 น เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
  • 18.00 น ส่งท่านที่ ที่พัก หรือสนามบินเชียงใหม่ เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพ

Monjood
Canopy Walk

 

Private Tour ทัวร์ส่วนตัว

ราคาทัวร์
2 - 3ท่าน
1,900 บาท/ท่าน
4-6 ท่าน
1,500 บาท/ท่าน
7 ท่าน ขึ้นไป
1,100 บาท/ท่าน

** ลูกค้า 2-3 ท่านใช้รถ SUV 7 ที่นั่ง พร้อมมัคคุเทศก์ ,ลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้พร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ **

** ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น **

ค่าใช้จ่ายที่รวมในรายการทัวร์

1.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ

3.ค่ารถเช่ารวมน้ำมัน พร้อมคนขับ มัคคุเทศก์

4.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์ :

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%